You are viewing a read-only archive of the Blogs.Harvard network. Learn more.

Digitized Chinese rare books

If you have seen the digitized Korean collection, how can you miss our Chinese rare books! The cooperative project between Yenching Library and the National Library of China has brought more than 1,100 titles to the digital world, including all the classics and their exegeses, historical works, as well as the followings:

Ding qie Ye tai shi hui zuan Yu tang jian gang (鼎鍥葉太史彙纂玉堂鑑綱); Huang ming bai fang jia wen da (皇明百方家問答); Tian xia shan he liang jie kao (天下山河兩戒考); Ling xing xiao wu pu (靈星小舞譜); Xin juan Hai nei qi guan (新鐫海内奇觀); Xin chao nong qing mi shi (新抄濃情秘史); Xi xun sheng dian (西巡盛典); Shan shui lin xin juan chu xiang si da chi chuan qi (山水隣新鐫出像四大癡傳奇); Xin ke chu xiang dian ban shi shang kun qiang za chu zui yi qing (新刻出像點板時尚崑腔雜出醉怡情)

…and MORE! You can browse all the titles at :

http://hollis.harvard.edu/?q=ex-Everything-1.0%3A%22National+Library+of+China+–+Harvard-Yenching+Library+Chinese+rare+book+digitization%22+

Be Sociable, Share!